پل کشکان
پل کشکان

پل کشکان در بخش دوره چگنی برروی رودخانه ای به همين نام و در مسير راه باستانی شاپور خواست به طرهان احداث شده است. در متون تاريخی از آن به عنوان کژکی ياد شده است. طول پل حدود 320 متر و عرض هريک از دو چشمه شرقی آن 23.20 متر است. ارتفاع آن در بالاترين قسمت 26 متر و در کوتاهترين قسمت 10 متر است و از 12 طاق پل تنها سه دهنه آن تخريب شده و بقيه هنور سالم هستند .برخی از پايه های پل باسنگهای بزرگ وحجاری شده ساخته شده اند. مواد و مصالح اين بنای سترگ از سنگ ، گچ و آجر تشکيل شده است.

در کنار اين پل بقايای سه پل ديگر از دوره های گذشته وجود دارد که با مشخصات پل های ساسانی قابل مقايسه هستند.

بنای فعلی منسوب به آل حسنويه و مربوط به قرن 4 ه.ق است که به شماره 355 در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيد است.