پل سی پله
پل سی پله

پل سی پله متعلق به دوره ساسانی در تنگ ترین بستر رودخانه سیمره و در محلی بنام سی پله واقع شده.این پل بر روی یكی از راههای باستانی قرار داشته كه ارتباط كرمانشاهان، ایلام و لرستان (سرطرهان) برقرار میکرده است. این پل دارای 4 چشمه بوده كه اكنون دو طاق چشمه آن باقی است. پهنای پایه های آن 5/6 متر و طول آنها 17 متر است. اندازه سنگ هایی كه در پایه به كار رفته 60*60*100 سانتیمتر و گاه بزرگتر هم هستند که روی هریك از این سنگ ها علامت مشخصی كنده شده است. تمام پل از كچ وسنگ است. در آثار مورخان دوره اسلامی اشاره ای به این پل نشده است. برای دیدن این پل باید به کوهدشت، بخش طرهان و روستای گراوند سفر کرد.