بنا به عقیده بسیاری از باستان شناسان

از چهل هزار سال پیش اقوامی که به علت نداشتن خط هویت آنها ناشناخته مانده است در لرستان ساکن بوده اند.

در آن عهد انسان (پیش از تاریخ) در شکاف کوهها ، غارها یا پناهگاههای سنگی زندگی مي كردند.

امرار معاش در آن زمان از طریق شکار و جمع آوری دانه های وحشی بوده است.

به طور کلی بايد گفت بازمانده های فرهنگی جوامع لرستان پیش از تاریخ بیانگر آن است که این جوامع به تدریج مراحل تکامل فرهنگی دز رمان های:

پارینه سنگی

میان سنگی

نوسنگی و در آخر شهرنشینی را پشت سر گذاشته اند.

بدین ترتیب لرستان از نظر باستان شناسی یکی از مراکز مهم است زیرا:

1:انسان در آن برای اولین بار به اهلی کردن حیوانات و کاشت نباتات پرداخته.

2:زندگی يكجا نشيني و کشاورزی را که لازمه پیدایش تمدن بوده آغاز کرده است .