در هزاره سوم پیش از میلاد اقوام دشت بین النهرین (بابلیانسومریان) وارد مراحله تاریخی شدند.

با متونی که درباره تاریخ مملکت خود و همسایگانشان باقی گذاشتند تا اندازه ای زوایای تاریخ ایران را روشن كرده اند.

در این متون اشاره به اقوامی شده است که در شرق بین النهرین یعنی سرزمین ایران ساکن بوده.

این اقوام از جنوب به شمال عبارت بوده اند:

عیلامیان

کاسیها

لولوبیان و گوتیان.

از میان اقوام یاد شده عیلامیان و کاسیها در بخشهایی از لرستان ساکن بوده اند.

پس این دو قوم از قدیمی ترین ساکنین لرستان به شماره می آیند که نام آنها در متون تاریخی همسايگان ايران هم ثبت شده است .