لرستان قبل از اسلام
لرستان قبل از اسلام

در  هزاره سوم پیش از میلاد اقوام دشت بین النهرین وارد مرحله تاریخی شده اند و به حسب متونی که درباره تاریخ خود و همسایگان به جا گذاشته اند تا اندازه ای به روشن شدن زوایای تاریخ ایران کمک کرده اند.در این متون اشاره به اقوامی شده که در شرق بین النهرین یعنی سرزمین ایران ساکن بوده اند این اقوام از جنوب به شمال عبارت بودند از عیلمیان-کاسیان-لولوبیان و گوئیان از میان اقوام یاد شده عیلمیان و کاسیها در بخشهایی از لرستان سکونت داشته اند.بنابرین,این دو قوم قدیمی ترین ساکنین لرستان به شمار می آیند که نام آنها در متون تاریخی ثبت گردیده است.

مورخین به استثنای پیرنیا خایدالو و ماداکتور را نه تنها در لرستان بلکه در محل فعلی خرم آباد امروزی نمی دانند و آنچه تا حدودی مسلم است سیما شکی که با توجه به نام یکی از روستاهای بخش چگنی محل استقرار سلسله ایگله هالکیان به نام سماق که تحریف شده کلمه ایلامی سیماک و بازمانده دو واژه سیماش یا سماشکی ایلام باستان می باشد و آن در هزاره دوم پیش از میلاد پایتخت امپراطوری ایگله هالکیان یعنی نخستین شاهان ایلام بوده و شاپور خواست نام خرم آباد در عصر شاهان ساسانی است.

برگرفته از کتاب (تاریخ سیاسی لرستان)