حشمت رجب زاده
حشمت رجب زاده

زندگینامه هنری حشمت رجب زاده حشمت الله رجب زاده

 سال ۱۳۶۲ در کانون پرورش فکری کودکان نزده استاد عیسی سپهوند شروع به کار موسیقی در رشته آواز نمود.درسال ۱۳۶۶ با خواننده ی اسطوره ای لرستان استاد رضا سقایی آشنا شد و از دانشهای ایشان بهرهای فراوان کسب نمود.در سال ۱۳۶۸ با اداره ی ارشاد همکاری خود را شروع کرد نزده استاد حسین سالم و استاد محمد رضا کریمی.اولین کار خود را در سال ۱۳۷۰ ضبط نمود به نام (نسیم سحر-یادواره ی استاد سقایی)۱۳۷۴ به دعوت استاد درویش رضا منظمی برای همکاری با ایشان و صدا وسیما به تهران آمد.در سال ۱۳۸۵ با گروه جوان به سرپرستی استاد محمد علی کیانی نژاد کار نمود و از دانش استاد مطالب فراوان آموخت .از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ برنامهای در خارج از کشور اجرانمود ودر سال ۱۳۹۲ با گروه استاد اردشیرکامکار همکاری خودرا شروع کرد.
نام آلبومها: نسیم سحر:نغمه های زاگروس:نوای لرستان:دس براری:حرف تازه:چرخ گردون:لرستان سرزمین مادری:آسمان پرستاره:شهرعاشقی:لرستان:هوای لرسو:هی وناز:خیال بیقراری:زاگروس