در این مطلب اسامی بستگان که در فرهنگ عامیانه لرستان اسامی خاصی دارند را خدمت شما عزیزان ارائه می دهیم

تاته(لکی)……. عمو                                              عامو(لری) ……عمو

کچی(لری)……عمه                                               می می(لکی)….عمه-خاله

بِرا(لکی)……..برادر                                            بِرار(لری)…….برادر

خویه(لکی)……خواهر                                           خووَر(لری)…..خواهر

دت (لکی)…….دختر                                              دُختِر(لری)…….دختر

کُر(لکی-لری)…پسر                                               پاپا(لری)………..پدربزرگ

باپیره(لکی)……پدر بزرگ                                         داپیره(لکی)……مادربزرگ

خُووَرزا (لری)…خواهرزاده                                     بِرارزا(لری)…..برادرزاده

تاته زا(لکی)….پسر عمو-دختر عمو                           حالَه(لری)………خاله

حالو(لری-لکی)…دایی                                           حالِ زا (لری-لکی)…خاله زاده-فرزندان خاله

حالوزا (لکی-لری)…فرزندان دایی                               دِتَ رزا (لکی)…….نوه دختری

دُختِرزا(لری)….نوه دختری                                         پیشه زا (لکی)……..فرزند زن یا شوهر از همسر قبلی

گُرده(لکی)….ن-ک پیشه زا                                        وازا (لکی)………فرزند دو پسر عمو نسبت به هم

کُرارزا (لری –لکی)…نوه پسری                                 کچی زا (لری)…..عمه زادگان- فرزندان عمه

وچه زا (لکی)…..نوه،نبیره و نوادگان یک شخص               بُوئه (لری)…….پدر

باوَه (لکی)….پدر                                                   دا (لکی-لری)….مادر

گِیه(لری)……برادر