فرصت انتخابات را قدر بدانیم

سلام در این مطلب می خوام راجب فرصت ها بگم فرصت های که سوخت فرصت های که دیگه برگشت ندارند آره طی سال های گذشته فرصت ها سوختن و سال های زیادی در پی این فرصت های سوخته گذشت. چند انتخابات مجلس را پشت سرگذاشته ایم و هیچکدام از نمایندگان انتخابی نتوانستند یا نخواستند که