اسامی خاص لری(بستگان)

در این مطلب اسامی بستگان که در فرهنگ عامیانه لرستان اسامی خاصی دارند را خدمت شما عزیزان ارائه می دهیم

تاته(لکی)....... عمو                                              عامو(لری) ......عمو

کچی(لری)......عمه                                               می می(لکی)....عمه-خاله

بِرا(لکی)........برادر                                            بِرار(لری).......برادر

خویه(لکی)......خواهر                                           خووَر(لری).....خواهر

دت (لکی).......دختر                                              دُختِر(لری).......دختر

کُر(لکی-لری)...پسر                                               پاپا(لری)...........پدربزرگ

باپیره(لکی)......پدر بزرگ                                         داپیره(لکی)......مادربزرگ

خُووَرزا (لری)...خواهرزاده                                     بِرارزا(لری).....برادرزاده

تاته زا(لکی)....پسر عمو-دختر عمو                           حالَه(لری).........خاله

حالو(لری-لکی)...دایی                                           حالِ زا (لری-لکی)...خاله زاده-فرزندان خاله

حالوزا (لکی-لری)...فرزندان دایی                               دِتَ رزا (لکی).......نوه دختری

دُختِرزا(لری)....نوه دختری                                         پیشه زا (لکی)........فرزند زن یا شوهر از همسر قبلی

گُرده(لکی)....ن-ک پیشه زا                                        وازا (لکی).........فرزند دو پسر عمو نسبت به هم

کُرارزا (لری –لکی)...نوه پسری                                 کچی زا (لری).....عمه زادگان- فرزندان عمه

وچه زا (لکی).....نوه،نبیره و نوادگان یک شخص               بُوئه (لری).......پدر

باوَه (لکی)....پدر                                                   دا (لکی-لری)....مادر

گِیه(لری)......برادر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید